• Neil Chelton – Eldorado CanyonNeil Chelton – Eldorado Canyon
  • Cody, WyomingCody, Wyoming
  • Matt V. – Indian Creek, UtahMatt V. – Indian Creek, Utah
  • Broken Hearts – Cody, WyomingBroken Hearts – Cody, Wyoming
  • Indian Creek – UtahIndian Creek – Utah
  • Indian Creek – UtahIndian Creek – Utah
  • Derek Franz – Inflictor 5.12 – Indian Creek, UtahDerek Franz – Inflictor 5.12 – Indian Creek, Utah
  • Ancient Art – Moab, UtahAncient Art – Moab, Utah
  • Matt V. South PlatteMatt V. South Platte